Regulamin

 • §1
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług parkingowych na parkingu Premium Park Balice, zwanego dalej Parkingiem.
 • §2
 • Parking znajduje się pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 326
 • §3
 • Właścicielem Parkingu jest MT King Mateusz Tatka, ul. Bpa. Albina Małysiaka 24A/41, 30-389 Kraków, NIP 676-260-60-98
 • §4
 • „Premium Park Balice” jest parkingiem strzeżonym płatnym.
 • §5
 • Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym „Regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 • §6
 • W następstwie zawarcia umowy z „Premium Park Balice” przedmiotem w/w jest wyłącznie sam samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie.
 • §7
 • Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo poczekać na obsługę parkingu oraz zawrzeć z „Premium Park Balice” umowę parkingową.
 • §8
 • Przed pozostawieniem pojazdu osoba oddająca go na parking, ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd i dowód rejestracyjny (na żądanie) oraz zgłosić wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym, dodatkowe wyposażenie zewnętrzne (np. antena, kołpaki, wycieraczki, reflektory przeciwmgielne itp.)
 • §9
 • Przed pozostawieniem pojazdu osoba oddająca go na parking ma obowiązek wykonać minimum 4 zdjęcia po przekątnej pojazdu
 • §10
 • Wchodząc na parking po odbiór samochodu należy okazać pracownikowi parkingu dokument tożsamości.
 • §11
 • Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu, okazać dokumenty pozwalające na wyjechanie pojazdem jak również dowód rejestracyjny (na żądanie).
 • §12
 • Użytkownik pojazdu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę wg. cennika „Premium Park Balice”.
 • §13
 • W przypadku zgubienia dokumentów pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie po okazaniu przez kierującego obsłudze parkingu, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd, pracownik parkingu ma obowiązek powiadomić policję.
 • §14
 • W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.
 • §15
 • Wielkość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi integralny załącznik niniejszego „Regulaminu”.
 • §16
 • Cennik znajduje się na stronach internetowych Premium Park Balice – u oraz na terenie parkingu.
 • §17
 • Opłata za parkowanie jest naliczona na podstawie umowy przechowania samochodu.
 • §18
 • Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. „Premium Park Balice” nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w wypadku gdy pojazd nie został zamknięty.
 • §19
 • Cały teren Premium Park Balice kontrolowany jest przez pracowników parkingu oraz monitorowany.
 • §20
 • Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku. Przyjmowanie i wydawanie samochodów odbywa się całą dobę.
 • §21
 • Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) t.j. z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość do 10 km/h.
 • §22
 • Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • §23
 • Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać obsłudze parkingu.
 • §24
 • Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie „Premium Park Balice” przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za celowe zanieczyszczenie parkingu.
 • §25
 • „Premium Park Balice” jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia na koszt właściciela pojazdu.
 • §26
 • „Premium Park Balice” nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
 • §27
 • „Premium Park Balice” wystawia Faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie klienta.
 • §28
 • Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu strzeżonym regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u dyspozytora parkingu.
 • §29 

1.Klient ma możliwość anulować lub zmienić rezerwację bez ponoszenia kosztów do 24 godzin przed planowanym przyjazdem.

2. Aby anulować lub zmienić rezerwację należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@balicepremiumpark.pl bądź zadzwonić pod nr tel: 733-822-411 na 24h przed planowanym przyjazdem.

3. W przypadku anulowania rezerwacji zwrot płatności jest realizowany w ciągu 14 dni.

 • §30

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji, którą można zgłosić pisemnie pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.

2. Wysyłając reklamację należy dokładnie opisać występujące wady w działaniu Serwisu lub w zakresie świadczenia Usługi Pośredniczenia.

3. Reklamacje rozpatrywane się w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego takim samym sposobem jakim przesłał zgłoszenie reklamacyjne.

 • §31
 • W czasie korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagane są tylko takie dane, które są niezbędne do poprawnego działania Serwisu lub świadczenia zamówionych usług. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 • §32
 • Dane osobowe podawane w formularzu zbierane są z użyciem bezpiecznego połączenia opatrzonego certyfikatem SSL oraz przetwarzane w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 • §33
 • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari w wersji nie starszej niż 4.0, włączoną obsługę JavaScript, aktywny adres e-mail.
 • §34
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie http://premiumparkbalice.pl/Cookies.
 • §35
 • Płatności online
 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 •  

Regulamin obowiązuje od dnia 05.12.2021.